Month: March 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสิรินธร โควตานักเรียนเดิมและกลุ่มทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสิรินธร โควตานักเรียนเดิมและกลุ่มทั่วไป

พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดย นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ พันตำรวจเอกนิธิศ ปิติธีระโชติ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดย นางชริกา อุรารื่น

การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดย นางชริกา อุรารื่น

12