Month: April 2017

การประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560 ณ หอประชุมรวฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

แบบฝึกทักษะการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  รายวิชาภาษาอังกฤษ อ22102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โดยครูเย็นฤทัย สามาลย์

แบบฝึกทักษะการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาภาษาอังกฤษ อ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยครูเย็นฤทัย สามาลย์