แบบฝึกทักษะการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  รายวิชาภาษาอังกฤษ อ22102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โดยครูเย็นฤทัย สามาลย์

แบบฝึกทักษะการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาภาษาอังกฤษ อ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยครูเย็นฤทัย สามาลย์

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail