Month: พฤศจิกายน 2017

โครงการค่ายสอนเสริมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

โครงการค่ายสอนเสริมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห […]

นักเรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์สายชั้น ม.2 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ แสดงกิจกรรมจำลองการเข้าค่ายพักแรมต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

นักเรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์สายชั้น ม.2 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ แสดงกิจกรรมจำลองการเข้าค่ายพักแรมต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

นักเรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์สายชั้น ม.2 โรงเรียนสิร […]

ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ หลอดไฟ LED ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ หลอดไฟ LED ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิคของอุปกรณ์งานจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงเรียน

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิคของอุปกรณ์งานจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงเรียน