ขอแสดงความยินดีกับนายธีรภัทร์ แสงงาม นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนายธีรภัทร์ แสงงาม นักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายธีรภัทร์ แสงงาม นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 เดินทางไปรายงานตัว ณ กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเข้ารับรางวัลพระราชทาน ซึ่งประกอบด้วย เกียรติบัตร เข็มที่ระลึก และเงินรางวัล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

Related posts