การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลงจากขยะพลาสติก

1. นายอนัญลักษณ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ ม. 6/3
2. นางสาวศศิธร เจนขบวน ม. 6/3
3. นางอรวรรณ รัมพณีนิล ครูที่ปรึกษาโครงงาน

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลงจากขยะพลาสติก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และเป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับประเทศได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 13
โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลงจากขยะพลาสติก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ระหว่างวันที่ 14 – 17 ตุลาคมม พ.ศ. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Related posts