ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธรออกแบบปกอนุสรณ์ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธร    ออกแบบปกอนุสรณ์   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ  “สิรินธร ถิ่นนี้เป็นที่รัก”  ชิงรางวัล โล่ เกียรติบัตร และเงินสด

รายละเอียดรางวัล 

๑. รางวัลชนะเลิศ ได้รับ โล่ เกียรติบัตรและเงินสด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับ เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๑,๕๐๐ บาท

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับ เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

 

เกณฑ์การตัดสิน 

๑. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

๒. เป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์เอง และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่เคยนำไปประกวดที่ใดมาก่อน

๓. ผู้ส่งผลงานต้องกำหนดค่าหน้ากระดาษเป็นขนาด A๔ ความกว้าง (W) ๒๑ Centimeters ความสูง (H) ๒๙.๗ Centimeters Resolution ๓๐๐ Pixcels/Inch โดยใช้โปรแกรม Photoshop เป็นภาพสี ทั้งปกหน้าและปกหลัง โดยบันทึกเป็นนามสกุล.psd และ .jpg และนำส่งที่ห้องประชาสัมพันธ์ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เท่านั้น

๔. การตัดสิน คณะกรรมการจะรวบรวมและอัพโหลดขึ้นเว็ปไซด์โรงเรียนสิรินธร และ Webpage ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสิรินธร เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสิรินธร ร่วมโหวต ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ และประกาศผล วันจันทร์ ที่๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทางเว็ปไซด์โรงเรียนสิรินธร และ Webpage ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสิรินธร

Related posts