ประกวดราคาจ้างระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิพย์บนหลังคา(Solar rooftop) ขนาดติดตั้งไม่น้อยกว่า140.2KWp ด้วยงิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Related posts