กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่

  ยินดีกับลูกศิษย์           ปภานิจ  อารดา รางวัลที่ได้มา             สมคุณค่าความพากเพียร…

Read More

นิเทศภายใน(สังเกตการสอน)

กิจกรรมขับเคลื่อนการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนรู้  โรงเรียนสิรินธร

Read More