โครงการค่ายสอนเสริมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

โครงการค่ายสอนเสริมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

 

ตารางเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประจำวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560
ห้องเรียนพิเศษ  SMTE/SME     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มที่ วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560
09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 09.00 – 12.00 น.
กลุ่ม A (A1-A6) ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
ครูสมกิตต์,ครูชรินธร ครูจิรวรรณ,ครูกรนันท์ ครูสิวพร,ครูภัทรินทร์
ห้อง 521 ห้อง 511 ห้อง 514
กลุ่ม B (B1-B6) ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
ครูสรัณทิพย์,ครูวาสนา ครูวรากุล,ครูวิลัดดา ครูยิ่งลักษณ์,ครูณัฐสิวรรณ
ห้อง 522 ห้อง 513 ห้อง 516
กลุ่ม C (C1-C6) ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี
ครูสิวพร,ครูภัทรินทร์ ครูสมกิตต์,ครูชรินธร ครูจิรวรรณ,ครูกรนันท์
ห้อง 514 ห้อง 521 ห้อง 511
กลุ่ม D (D1-D6) ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี
ครูยิ่งลักษณ์,ครูณัฐสิวรรณ ครูสรัณทิพย์,ครูวาสนา ครูวรากุล,ครูวิลัดดา
ห้อง 516 ห้อง 522 ห้อง 513
กลุ่ม E (E1-E6) เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
ครูจิรวรรณ,ครูกรนันท์ ครูสิวพร,ครูภัทรินทร์ ครูสมกิตต์,ครูชรินธร
ห้อง 511 ห้อง 514 ห้อง 521
กลุ่ม F (F1-F6) เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
ครูวรากุล,ครูวิลัดดา ครูยิ่งลักษณ์,ครูณัฐสิวรรณ ครูสรัณทิพย์,ครูวาสนา
ห้อง 513 ห้อง 516 ห้อง 522

 

 

 

ตารางเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประจำวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

กลุ่มที่ วันเสาร์ที่ 18 พ.ย. 2560 วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 2560
09:00 – 12:00 น. 13:00 – 16:00 น. 09:00 – 12:00 น.
กลุ่ม A ฟิสิกส์

ครูสำเรียง , ครูปฏิญญา

ห้อง 233

เคมี

ครูสริญญา , ครูรัชนีวรรณ

ห้อง 225

ชีววิทยา

ครูยุพาจิตรา , ครูดรรชนี

ห้อง 221

กลุ่ม B ฟิสิกส์

ครูธำรงศักดิ์ , ครูรุจิรา

ห้อง 235

เคมี

ครูกัลยา , ครูเกศนี
ห้อง 227

ชีววิทยา

ครูปตินุช, ครูสิริกร

ห้อง 223

กลุ่ม C ชีววิทยา

ครูยุพาจิตรา , ครูดรรชนี

ห้อง 221

ฟิสิกส์

ครูสำเรียง , ครูปฏิญญา

ห้อง 233

เคมี

ครูสริญญา , ครูรัชนีวรรณ

ห้อง 225

กลุ่ม D ชีววิทยา

ครูปตินุช, ครูสิริกร

ห้อง 223

ฟิสิกส์

ครูธำรงศักดิ์ , ครูรุจิรา

ห้อง 235

เคมี

ครูกัลยา , ครูเกศนี
ห้อง 227

กลุ่ม E เคมี

ครูสริญญา , ครูรัชนีวรรณ

ห้อง 225

ชีววิทยา

ครูยุพาจิตรา , ครูดรรชนี

ห้อง 221

ฟิสิกส์

ครูสำเรียง , ครูปฏิญญา

ห้อง 233

กลุ่ม F เคมี

ครูกัลยา , ครูเกศนี
ห้อง 227

ชีววิทยา

ครูปตินุช, ครูสิริกร

ห้อง 223

ฟิสิกส์

ครูธำรงศักดิ์ , ครูรุจิรา

ห้อง 235

 

 

 

Related posts