ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งมินดาเนา  ประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง  “ด้านจริยธรรมในการทำวิจัย” (Research Ethic) กับคณะครูโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 -12.00 น. โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งมินดาเนา  ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน  10  ท่านได้ขออนุญาตเข้าเยี่ยมโรงเรียนสิรินธรและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง  “ด้านจริยธรรมในการทำวิจัย” (Research Ethic) กับคณะครูโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Related posts