รายงานนิเทศผ่านระบบออนไลน์

คำชี้แจงแนวทางปฏิบัติ

  1. กิจกรรม PLC  สามารถทำในกลุ่มสาระ / งานระดับชั้น ก็ได้
  2. ถ้าทำในกลุ่มสาระฯ ให้เสนอหัวหน้ากลุ่มสาระฯ   ถ้าทำในงานระดับชั้นให้เสนอหัวหน้าระดับ
  3. หัวหน้ากลุ่ม/งานระดับชั้น สรุปรายงานผลส่งงานวิชาการ สัปดาห์ที่  4 ของทุกเดือน
  4. กิจกรรม PLC ที่เอื้อเวลาต่อคุณครู คือวันที่คุณครูได้ทำกิจกรรมพนร. /ลดเวลาเรียน / ล๊อคอร์ส  (ฺBlock Course)
  5. แบบสังเกตการสอน เมื่อหัวหน้ากลุ่มสาระฯลงนามแล้วให้ครู / กลุ่มสาระ เก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐานการพัฒนาตนเอง
  6. รายงานกิจกรรม PLC ออนไลน์ตามลิงก์นี้  https://goo.gl/forms/hzBUjyAgWOsNLdJJ2
  7. รายงานแบบสังเกตการสอน ออนไลน์ตามลิงกนี้ http://www.gg.gg/sirindhorn261

Related posts