ค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย  ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม  2561 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายภัทรพล  หมวกเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  เป็นประธนในพิธีเปิด

กิจกรรมภายในค่ายแบ่งเป็นฐานกิจกรรม จำนวน 10 ฐาน ดังนี้

ฐานที่ 1  เรียนรู้หลักภาษา

ฐานที่ 2  พจนาตามการณ์

ฐานที่ 3  ฝึกการอ่านเอาเรื่อง

ฐานที่ 4  ครบเครื่องเรื่องวรรณคดี

ฐานที่ 5  พาทีร่วมอาเซียน

ฐานที่ 6  ทดสอบเขียนตามคำบอก

ฐานที่ 7  รู้คำนอกภาษาไทย

ฐานที่ 8  ใฝ่ใจแต่งคำประพันธ์

ฐานที่ 9  รังสรรค์คำภาษาไทย

ฐานที่ 10  ส่งเสียงใสอ่านทำนอง

 

 

Related posts