HONOURABLE MENTION AWARD ทีมคณิตศาสตร์ ม.5 ในรายการ ASMO THAI Ceremony Awards 2017

รับรางวัล ASMO THAI Ceremony Awards 2017

ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์  เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 

24  มกราคม 2561

 

ถ้วยรางวัล  HONOURABLE MENTION AWARD  ทีมคณิตศาสตร์ ม.5

   นางสาวขวัญพัฒน์ สุคม

   นางสาวจารุวรรณ คชพันธ์

   นางสาวจิรนันท์ ชื่นยง

   นางสาวณัชชา วรังคณากุล

   นางสาวณัฏฐฑีรา จันทเขต

   นางสาวณัฐกฤตา การบรรจง

   นางสาวณัฐญาภรณ์ คูณวัฒนาพงษ์

   นางสาวณัฐธิดา ทันวัน

   นางสาวธันยพร พรมไธสง

   นางสาวนพวรรณ จันทร์โสภา

   นางสาวนภัทร ภักดีดำรงพงศ์

   นางสาวรริดา หนุนชู

   นางสาววรปรัชญ์ รัตนกำเหนิด

   นายชยิน ศักดิ์วัฒนเวคิน

ครูผู้นำนักเรียนไปรับรางวัล

   นางภัคภร  ใสแจ่ม           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   นางสาวสุวรรณี  เสาร์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   นางรุจิรา  มาลาทอง        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ไฟล์แนบ

File File size Downloads
8 152 KB 189
7 175 KB 183
6 156 KB 190
4 208 KB 177
3 189 KB 193
1 195 KB 197

Related posts