Categories

Month: February 2018

การประเมินการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมิน การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBEC QA

การประเมินการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมิน การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC QA ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

มอบช่อดอกไม้ให้กับนักเรียนที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานมอบช่อดอกไม้ให้กับนักเรียนที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศไทยซึ่งจะเดินทางกลับประเทศ และกิจกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ที่เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศและได้เดินทางกลับ ณ โดม หน้าอาคาร 1