จำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงานและวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2560

จำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงานและวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2560
(Personal Divided  By positions)

 

ตำแหน่ง

จำนวน  

หมายเหตุ

ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการ 1 1  
รองผู้อำนวยการ 1 1  
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 1 1  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 15 54 69  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ   (ครูสายการสอน 165 คน) 15 44 59  
วิทยฐานะ ครู 2 10 12  
วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย 7 17 24  
ข้าราชการพลเรือน 2 2  
พนักงานราชการ 1 1  
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 1  
รวม 42 129 171  
ครูจ้างชาวไทย 1 9 10  
ครูจ้างชาวต่างชาติ 12 7 19  
เจ้าหน้าที่อาเซียน 1 1  
ลูกจ้างประจำ 5 1 6  
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) 5 15 20  
พนักงานทำความสะอาด+ช่างแอร์+พนักงานขับรถ 20 14 34  
รวม 44 46 90  
รวมจำนวนบุคลากร 86 175 261  

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2561  :  กลุ่มบริหารงานบุคคล

Related posts