ค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา (Advanced Languages Camp) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา (Advanced Languages Camp) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา (Advanced Languages Camp) ขึ้น ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้ายภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี และภาษาเขมร โดยมีนายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดค่าย ซึ่งจัดขึ้นบริเวณลานสบาย หน้าอาคาร 7