การประเมินการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมิน การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBEC QA

การประเมินการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมิน การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC QA ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Related posts