Categories

Month: March 2018

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประจำปีการศึกษา2561 ประเภทห้องเรียนปกติ

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประจำปีการศึกษา2561 ประเภทห้องเรียนปกติ ณ หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ในการรับสมัครนักเรียนในวันแรกนี้มีนักเรียนจำนวนมากสนใจเข้าศึกษา ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ค่ายปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE และ SME ประจำปีการศึกษา 2561

19-31 มีนาคม 2561 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินกิจกรรมการจัดค่ายปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE และSMEประจำปีการศึกษา 2561