Month: เมษายน 2018

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจจากสื่อสภาพจริง  โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยครูอลิษา พิมวงษา

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจจากสื่อสภาพจริง โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยครูอลิษา พิมวงษา

สมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้จ […]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (เคมี) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย นางสริญญา อินทรนุช

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (เคมี) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย นางสริญญา อินทรนุช

การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนสิรินธร โดยใช้ชุดกิจกรรม ผู้วิจัย นางอัชญา แก่นดี

การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนสิรินธร โดยใช้ชุดกิจกรรม ผู้วิจัย นางอัชญา แก่นดี