Month: เมษายน 2018

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจจากสื่อสภาพจริง  โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยครูอลิษา พิมวงษา

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจจากสื่อสภาพจริง โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยครูอลิษา พิมวงษา

สมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้จ […]