สมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากคุณสุรัตน์ คูณวัฒนาพงษ์ นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู ได้เสียชีวิต สมาคมจึงได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯแทนตำแหน่งที่ว่างลง ผลการเลือกตั้ง นางพิกุล สุขสนิท ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Related posts