Month: พฤษภาคม 2018

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ  และวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 1  สาขาคณิตศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 1 สาขาคณิตศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิธี […]

เผยแพร่ผลงานการพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสิรินธร โดยครูศราวุฒิ สนใจ

เผยแพร่ผลงานการพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสิรินธร โดยครูศราวุฒิ สนใจ

การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จัง […]

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหว […]

12