กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางบรรณารักษ์และสารสนเทศ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 – 16.30 น.
ณ ห้องโสตฯ 1 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

เวลา กิจกรรม
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร

13.00 – 13.30 น. กล่าวต้อนรับและให้โอวาท
โดย นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร

13.30 – 14.00 น. บรรยาย เรื่อง “การใช้สถานที่และบริบทของโรงเรียน”
โดย นางมะลิ บุญสุยา หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

14.00 – 14.30 น. บรรยาย เรื่อง “การมอบหมายการสอน และงานพิเศษอื่น ๆ”
โดย นางอรวรรณ รัมพณีนิล หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

14.30 – 15.00 น. บรรยาย เรื่อง “การปฏิบัติตนในสถานศึกษา”
โดย นางบงกช บุญโต หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

15.00 – 15.30 น. บรรยาย เรื่อง “จรรยาบรรณครูและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา”
โดย นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

15.30 – 16.00 น. บรรยาย เรื่อง “การฝึกปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป”
โดย นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

16.00 – 16.30 น. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพพบครูพี่เลี้ยง

หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าว อาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

Related posts