การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ณ ห้องโสตฯ7 หลังจากนั้นคณะกรรมการนิเทศได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสรุปผลการนิเทศ ณ ห้องโสตฯ7

Related posts