ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสิรินธร ประจำปีการศึกษา 2561