วันอาเซียน ASEAN DAY

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมวันอาเซียนASEAN DAY เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน ที่ตัวแทนจาก 5 ประเทศสมาชิก ได้มาร่วมลงนามความร่วมมือ ที่วังสราญรมย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยจัดกิจกรรมขึ้น ณ บริเวณ โดมสราญ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Related posts