กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

นางพิกุล สุขสนิท นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีตัวแทนแม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และปลูกฝังเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องความกตัญญูกตเวทีแก่นักเรียน ณ เวทีโดมสราญ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
วันแม่แห่งชาติ

Related posts