โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง สมาคมครู-ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ทำให้เราประสบผลสำเร็จในวันนี้ คือ ความภาคภูมิใจร่วมกันของพวกเราชาวขาว-แดง “ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน”โรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา2560 ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

Related posts