พิธีเปิดการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561

พระครูปริยัติกิจธำรง(สมหวัง ปธ.๔, นธ.เอก, พธ.บ. กศ.ม.)
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561 สมัยที่ 2 ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ 

Related posts