ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2

ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 2 ของนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร ตำบล เมืองลีง อำเภอ จอมพระ สุรินทร์

Related posts