นำเสนอ Best Practices

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จัดมหกรรม best practices ของบุคลากร กลุ่มต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา best ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพม.33 เพื่อต้อนรับและนำเสนอต่อ คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. (นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม. 33) ในโอกาสปฏิบัติงานในหน้าที่ ครบรอบการประเมิน 1 ปี ณ บริเวณอาคาร และโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ในการนี้โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้อำนวยการธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้นำเสนอ Best Practices ของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และนายสุทิตย์ สันทัยพร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร ได้นำเสนอรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ

Related posts