Categories

แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 ซูโดกุ ม.ปลายนางสาวนันท์นภัส บุญเจริญพันธ์ทวี ม.4/2รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 9นางสาวมาริษา วิเศษวิสัย ม.5/1ครูผู้ฝึกซ้อม/ครูผู้ควบคุมทีม 1. นางวรรณเพ็ญ  ศรีโคตร  2. นางภัคภร  ใสแจ่ม  3. นางยุพาสินี  สุทธิยานุช  4. นางสาวสายสมร  เจือจันทร์