โครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ ILP กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดค่ายปรับพื้นฐาน

โครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ ILP กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ได้จัดค่ายปรับพื้นฐานความรู้ ระหว่างวันที่ 1 – 19 เมษายน 2562 ให้แก่นักเรียน
ห้องเรียนดังกล่าว ชั้น ม.1 และ ม.4 จำนวนทั้งสิ้น 113 คน โดยมีครูชาวต่างชาติ
และทีมงานได้จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม (ice breaking activity) ณ หอประชุม
ธารน้ำใจ และมีกิจกรรมการเรียนการสอน ณ อาคาร 9 และอาคาร 11

Related posts