ยินดีกับนักเรียนและครูที่มีผลงานดีเด่น

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์มอบเงินรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครอง – ครูโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่คุณครูและนักเรียน ดังนี้
1. ครูที่ได้รับรางวัล “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.” (OBEC AWARDS) ได้แก่ นางวลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใส ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ รางวัลผลการประกวดด้านวิชาการ
นายสายชล ศรีวิเศษ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ รางวัลผลการประกวดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน ได้แก่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1. นางสาวปัณณลักษณ์ เหลืองพัฒนผดุง 2. นางสาวณฑิราภาส์ พงษ์ปิยานุวัฒน์ 3. นางสาวขวัญอนงค์ พรหมบุตร 4. นางสาวณัฐนรี เจือจันทร์ 5. นายปัณณวชญ์ สุขกุล 6. นางสาวอัยย์วรา ทางดี 7. นายณัฐพนธ์ สัจวิทย์วิศาล 8. นางสาวพิมมาดา สุขปัญญา 9. นางสาวปาณิสรา ดีนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1. นายวรกานต์ หวังวัชรกุล 2. นายชโยดม ดอกแก้ว 3. นางสาวอังสนา มุตตะโสภา 4. นางสาววิสาขา แก่นอินทร์ 5. นางสาวอาภารัฐ เควฤกษ์ 6. นางสาวณัฐญาภรณ์ คูณวัฒนาพงษ์ 7. นายจิรพัฒน์ มาลีหวล 8. นายปารมี เทศดรุณ
นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์มอบเงินรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครอง – ครูโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่คุณครูและนักเรียน ดังนี้
1. ครูที่ได้รับรางวัล “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.” (OBEC AWARDS) ได้แก่ นางวลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใส ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ รางวัลผลการประกวดด้านวิชาการ
นายสายชล ศรีวิเศษ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ รางวัลผลการประกวดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน ได้แก่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1. นางสาวปัณณลักษณ์ เหลืองพัฒนผดุง 2. นางสาวณฑิราภาส์ พงษ์ปิยานุวัฒน์ 3. นางสาวขวัญอนงค์ พรหมบุตร 4. นางสาวณัฐนรี เจือจันทร์ 5. นายปัณณวชญ์ สุขกุล 6. นางสาวอัยย์วรา ทางดี 7. นายณัฐพนธ์ สัจวิทย์วิศาล 8. นางสาวพิมมาดา สุขปัญญา 9. นางสาวปาณิสรา ดีนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1. นายวรกานต์ หวังวัชรกุล 2. นายชโยดม ดอกแก้ว 3. นางสาวอังสนา มุตตะโสภา 4. นางสาววิสาขา แก่นอินทร์ 5. นางสาวอาภารัฐ เควฤกษ์ 6. นางสาวณัฐญาภรณ์ คูณวัฒนาพงษ์ 7. นายจิรพัฒน์ มาลีหวล 8. นายปารมี เทศดรุณ

Related posts