งานบริหารบุคคล ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนสิรินธรเรื่องการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ โรงเรีนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

IMG_0003