วันแม่แห่งชาติประจำปี 2562

นางพิกุล สุขสนิท นายกสมาคมผูุ้ปกครอง ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 โดยมีตัวแทนแม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นการเถิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปลูกฝังเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องความกตัญญูขกตเวทีแก่นักเรียน ณ เวทีโดม โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Related posts