แสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสิรินธร ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ซึ่งถือเป็นแนวการปฏิบัติในภาคเช้าของทุกวัน ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต

Related posts