งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม. 33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562

ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา สพม. 33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยมีนายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษา เขต 33 ผู้อำนวยการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษา เขต 33 ให้การต้อนรับ กิจกรรมภายในงานประกอบด้านการจัดนิทรรศการนำเสนอผลการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด การนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการนี้ประธานในพิธีได้เยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

Related posts