ผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสิรินธร ร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ จังหวัดสุรินทร์

สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 24 คน หัวหน้าหมวดผุ้บำเพ็ญประโยชน์ 2 คน (นางภัคภร ใสแจ่มและนางสาวลัดดา สุขยานุดิฐ)
ร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ จังหวัดสุรินทร์
ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 – 08.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

เพื่อน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และเพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม เป็นการสร้างเสริมการมีจิตสำนึกที่ดี และมุ่งกระทำประโยชน์ต่อส่วนรวม

Related posts