รับสมัครนักเรียนทำใบขับขี่ ปี 2563

ให้นักเรียนกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง รับจำนวนจำกัด 250 คน เท่านัั้น
***คุณสมบัติ ***
      1. อายุเท่ากับหรือมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป
      2. เป็นนักเรียนโรงเรียนสิรินธร
***เอกสารที่ต้องนำมาแสดง***
      1. เสาเนาบัตรประชาชน  (ส่งตรวจสอบที่งานกิจการนักเรียน ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2562)
      2. ใบรับรองแพทย์ (ส่งในวันที่ไปทำที่ สำนักงานขนส่ง)
      3. ค่าธรรมเนียม 105 บาท  (ส่งในวันที่ไปทำที่ สำนักงานขนส่ง)
กรอกข้อมูลได้จนถึงวันที่ ศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

***เมื่อลงข้อมูลในเว็บแล้วให้ส่งสำเนาบัตรประชาชนที่ห้องกิจการนักเรียน พร้อมลงชื่อ ภายในในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

***ถ้ากรอกข้อมูล จนถึง 250 คนแล้ว  คนต่อไปจะถือว่าเป็นตัวสำรอง อาจจะเรียกหรือไม่เรียกก็ได้

      ลิงค์รับสมัคร     ลิงค์ตรวจสอบรายชื่อ

Related posts