ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

📣 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการสอนออนไลน์และการสร้างสื่อนวัตกรรมประกอบการสอนออนไลน์ ปี ๒๕๖๓
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่เว็บไซต์ Sirin Online เมนู ดาวน์โหลดเกียรติบัตร 

*********************************************************
https://sites.google.com/sirin.ac.th/sirinonline
*********************************************************

Related posts