การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสิรินธร ขอขอบพระคุณ นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พร้อมด้วย ศน. ตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ศน. นาถสุดา จินดาศรี ศน. พชรพรรณ ด่านวิไล และ ศน. ปฤษณา อรรถเวทิน ในการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ภายใต้แนวคิด “เรียนออนไลน์อย่างมีความสุข เรียนได้ก็ดี เรียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไร”

Related posts