ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

นายสรวิศณ์ นพพงศ์ศิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมต้อนรับ ดร. วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมรมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Related posts