ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563

นายสรวิศณ์ นพพงศ์ศิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนของโรงเรียนสิรินธร ร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร

Related posts