ขาว-แดง Today

การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Profession Learning Community : PLC)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Profession Learning Community : PLC)