ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 13 ท่าน ดังรายนามนี้
1. นางยุพาจิตรา บุญจรัส 2. นายสมหมาย หลอมประโคน 3. นางสาวพรระวี บุญสุยา 4. นางทิวาพร หลอมประโคน 5. นางวรรณเพ็ญ ศรีโคตร 6. นางสาวสวลักษณ์ บุญญะสิริสิทธิ์ 7. นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส 8. นางเรไร เผือดนอก 9. นางสาวเสาวลักษณ์ เนื้อทอง 10. นางสุนทรี เกตุชาติ 11. นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์ 12. นางอลิษา พิมวงษา 13. นางสาววันทนีย์ สร้อยนาก

Related posts