ครูฐิตินันท์ ธนปฐมพงศ์ เปิดห้องเรียน PLC

ครูฐิตินันท์ ธนปฐมพงศ์ ครูโรงเรียนสิรินธร สาธิตการ plc แผนการจัดการเรียนรู้และเปิดชั้นเรียนในวันนี้คาบที่ 3 เวลา 10.10 น. โดย ดร.อำนวย ผู้เชี่ยวชาญและเป็นตัวแทนจากคุรุสภา ทีมนิเทศการเปิดชั้นเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นม.6 ชี้แจงและอธิบายตั้งแต่ขั้นตอนการประชุมPLC /การเปิดชั้นเรียน และการสะท้อนผล

Related posts