ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์

https://www.youtube.com/channel/UCpsNIurwNH3smvTB6fL7JxA/

สํานักงาน ป.ป.ช. 

Related posts