โครงการประกวดวงดนตรีรณรงค์เพื่อการไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ E-san Music Award 2020

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ชมรม To Be Number One ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.)และบริษัท ฮักครีเอชั่น กรุ๊ป จํากัด ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดงานโครงการประกวดวงดนตรีสถาบันต้านยาเสพติด ได้ร่วมจัดโครงการประกวด วงดนตรีนักเรียน นักศึกษา ภายใต้ชื่อ “โครงการประกวดวงดนตรีรณรงค์เพื่อการไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ E-san Music Award 2020” จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 15 สิงหาคม – 20 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการเล่นดนตรีเป็นสื่อกลางในการตระหนัก และเห็นภัยร้ายที่เกิดจากการสารเสพติด เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน โดยจัดการประกวดขึ้น ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร

Related posts