วันสันติภาพสากล

องค์การสหประชาชาติได้กําหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็น “วันสันติภาพสากล” โดยประชาชนของทุกประเทศทั่วโลกจะร่วมกันรําลึกและรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงสันติสุขในการ อยู่ร่วมกันของสังคมทุกระดับทั่วโลก มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) มีความปรารถนาเป็น อย่างยิ่งในการสร้างกิจกรรมและ
ความร่วมมือเพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุขอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดกิจกรรม “โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอฐิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2563 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร นำกล่าวสารสันติภาพ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกันกล่าวข้อความในสารสันติภาพ พร้อมกัน ณ โดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Related posts